Dasar Kualiti & Polisi

Dasar kualiti Hospital Batu Gajah adalah untuk menyediakan perkhidmatan diagnostik, kuratif, pemulihan optima dan sentiasa berusaha untuk menambahbaikan perkhidmatan yang berterusan. Ini berdasarkan kepada garispanduan Kementerian Kesihatan Malaysia. Hospital Batu Gajah akan berusaha mencapai sekurang-kurangnya 80% tahap kepuasan pelanggan.